nadodatek.pl

Zamówienia telefoniczne i pomoc: 739-963-582

RODO, Polityka prywatności i polityka Cookies


I. DEFINICJE
1. Administrator - Administratorem danych osobowych jest: Testcom Dariusz Szyfelbein - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą w Otominie, ul. Polna 6, 80-174 Gdańsk, Nr REGON 220661599, NIP 957-042-97-79. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 139299. Organem rejestrującym jest Prezydent Miasta Gdańska.

2. Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca sklep internetowy nadodatek.pl.

3. Sklep - sklep internetowy nadodatek.pl.

4. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

5. Polityka - niniejsza Polityka prywatności i polityka Cookies.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W SKLEPIE
1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach związanych z zawarciem, realizacją lub rozwiązania umowy sprzedaży opisanej w Regulaminie pomiędzy firmą Testcom Dariusz Szyfelbein a Użytkownikiem, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, a także na podstawie zgody Użytkownika w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w czasie realizacji zamówienia, a także po zakończeniu jego realizacji na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika - do czasu wygaśniecia zgody.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (od dnia 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetrwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na podstawie żądania osoby zgłaszającej Administrator danych osobowych przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

8. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania kopii danych - na podstawie żądania osoby zgłaszającej Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych - na podstawie żądania osoby zgłaszającej, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodę, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

10. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwią się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

11. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwią się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

12. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą.

13. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Sklepu oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie złożonego w sklepie zamówienia.

14. Możliwy jest kontakt z Administatorem danych telefonicznie 663-656-888 i drogą mailową e-mail: sklep@nadodatek.pl

15. żądanie zmiany przetwarzania danych powinno zostać wysłane e-mailem na adres sklep@nadodatek.pl.

III. ODBIORCY DANYCH
1. Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w zakresie niezbędnym w związku z realizacją usług.

2. Do podmiotów tych należą:
  a) Dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych w tym firma hostingowa,
  b) Podmioty dostarczające przesyłki: Poczta Polska oraz firmy kurierskie.

IV. RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH
1. W celu rejetracji (założenia konta) Użytkownika zbierane i przetwarzane są następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko Użytkownika - dane obowiązkowe,
  b) adres e-mail do kontaktu sklepu z Użytkownikiem - dane obowiązkowe,
  c) nr telefonu do kontaktu sklepu z Użytkownikiem - dane nieobowiązkowe,
  d) adres Użytkownika - dane nieobowiązkowe,
  e) NIP w przypadku, gdy Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą - dane nieobowiązkowe,
  f) nazwa firmy w przypadku, gdy Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą - dane nieobowiązkowe.

  Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta Użytkownika, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
  Użytkownik może podać dane nieobowiązkowe w celu ułatwienia obsługi konta wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
  Podanie nieobowiązkowych danych jest dobrowolne.

2. W celu realizacji zamówienia zbierane i przetwarzane są następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko Użytkownika - dane obowiązkowe,
  b) adres e-mail do kontaktu sklepu z Użytkownikiem - dane obowiązkowe,
  c) nr telefonu do kontaktu sklepu z Użytkownikiem - dane nieobowiązkowe,
  d) adres do wysyłki - dane obowiązkowe,
  e) adres płatnika - dane nieobowiązkowe,
  f) NIP w przypadku, gdy Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą - dane nieobowiązkowe,
  g) nazwa firmy w przypadku, gdy Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą - dane nieobowiązkowe.

  Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia.
  Użytkownik może podać dane nieobowiązkowe w celu ułatwienia obsługi realizacji zamówienia wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
  Podanie nieobowiązkowych danych jest dobrowolne.

3. W celu obsługi zapytania Użytkownika zbierane i przetwarzane są następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko Użytkownika - dane nieobowiązkowe,
  b) adres e-mail do kontaktu sklepu z Użytkownikiem - dane niebowiązkowe,

  Użytkownik może podać dane nieobowiązkowe w celu ułatwienia obsługi zapytania Użytkownika wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
  Podanie nieobowiązkowych danych jest dobrowolne.

4. W celu obsługi wysyłki newslettera oraz informacji o produktach zbierane i przetwarzane są następujące dane osobowe:
  a) adres e-mail wysyłki newslettera oraz informacji o produktach - dane obowiązkowe,
  b) zgoda na wysyłkę - dane obowiązkowe,

  Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu wysyłki newslettera oraz informacji o produktach, a ich niepodanie skutkuje brakiem
  możliwości wysyłki newslettera oraz informacji o produktach.
  Zgoda na wysyłkę newslettera oraz informacji o produktach jest nieobowiązkowa i dobrowolna. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę .


V. POLITYKA COOKIES
1. Sklep nadodatek.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu nadodatek.pl z siedzibą pod adresem ul. Polna 6 Otomin, 80-174 Gdańsk.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetowa, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

5. W ramach sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" - (session cookies) oraz "stałe" - (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.


VI. ZMIANY POLITYKI
1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana .